قیمت پسوند های دامنه قابل ثبت در مبنا هاستینگ

پسوند تعداد سال ثبت نام انتقال تمدید
ir 1 45,000ریال 180,000ریال 45,000ریال
com 1 300,000ریال 300,000ریال 300,000ریال
net 1 360,000ریال 360,000ریال 360,000ریال
co.ir 1 40,000ریال 40,000ریال 40,000ریال
net.ir 1 45,000ریال 45,000ریال 45,000ریال
org.ir 1 45,000ریال 45,000ریال 45,000ریال
ac.ir 1 45,000ریال 45,000ریال 45,000ریال
gov.ir 1 45,000ریال 45,000ریال 45,000ریال
id.ir 1 45,000ریال 45,000ریال 45,000ریال
sch.ir 1 45,000ریال 45,000ریال 45,000ریال
biz 1 350,000ریال 350,000ریال 350,000ریال
info 1 400,000ریال 400,000ریال 400,000ریال
co 1 780,000ریال 780,000ریال 780,000ریال
pro 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
ws 1 1,050,000ریال 1,050,000ریال 1,050,000ریال
me 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
nl 1 170,000ریال 170,000ریال 170,000ریال
ru 1 550,000ریال 550,000ریال 550,000ریال
ca 1 890,000ریال 890,000ریال 890,000ریال
us 1 235,000ریال 235,000ریال 235,000ریال
tel 1 360,000ریال 360,000ریال 360,000ریال